DETAIL KURZU

Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy EN ISO 14001:2015

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami noriem EN ISO 14001 a EN ISO 19011,
  • s požiadavkami právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia SR,
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania SEM
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov SEM podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001 a EN ISO 19011.
Obsah kurzu

Úvod do systémov manažérstva Požiadavky normy EN ISO 14001 na SEM Požiadavky na interného audítora a interné audity Požiadavky normy EN ISO 19011 Psychologické aspekty auditu a komunikácia Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu Záverečný test

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov podniku, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia v podmienkach organizácie

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu vykonávať interné audity

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor