DETAIL KURZU

Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Na kurze Vám bude vystavený ZÁPIS O POUČENÍ §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z. s platnosťou 2 roky. Môžete obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostno technickými požiadavkami, ak ste boli v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámení o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania.Obsah kurzu

Miesto konania kurzu:  APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 821 09 BRATISLAVA 

Cena účastníckeho poplatku: 25€

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach za 6,50€. 

TLAČIVÁ:

PRIHLÁŠKA WORD

PRIHLÁŠKA PDF

ZAPLATIŤ

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučená osoba" §20 podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku.

Podľa článku 3.2.5. STN EN 50110-1:2014 je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám, ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku 4.2 STN 34 3100:2001 poučené osoby môžu:

Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí.

Pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia, v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),

Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn s dohľadom, v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,

Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.

 

Certifikát O poučení sa vydáva písomný doklad "zápis o poučení", v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Kontaktná osoba


+421 948 745 454
mipel@mipel.sk

Hodnotenie
Organizátor