DETAIL KURZU

Aktuality v Zákonníku práce – aplikačný seminár

Od:

PROEKO s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pracovná cesta, dovolenka, nadčasy, príplatky, pohotovosť, dohody.

PROGRAM

1. Pracovný čas počas pracovnej cesty

 • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, príplatky
 • Povinné voľno po pracovnej ceste

2. Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času
 • Pružný pracovný čas, konto pracovného času, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti
 • Nadčas pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, náhradné voľno

3. Dovolenky

 • Výpočet nároku na dovolenku, krátenie
 • Pravidlá pre poskytovanie dovolenky, kedy o dovolenke rozhoduje zamestnanec
 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

4. Príplatky – mzdové zvýhodnenia – nároky, výška, kombinácie, výnimky

 • Príplatky za sobotu a nedeľu od 1.5.2018
 • Príplatok za nočnú prácu od 1.5.2018
 • Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • Príplatky vo verejnej službe, sadzby, nároky

5. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru –rozšírenie pôsobnosti Zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod..

 • Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018
 • Podmienky vykonávania práce mladistvých na dohody
 • Dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie, predčasní starobní dôchodcovia

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej for­me.

Obsah kurzu

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov
 • 09.00 – 14.00 Odborný program s prestávkou na občerstvenie

Miesto konania: BRATISLAVA – KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25, možnosť individuálnej rezervácie ubytovania.

Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára. Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez ohľadu na zvolený spôsob platby).

Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho úč­tu:

 • IBAN: SK07 1100 000­0 0026 2918 0­140
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Bratislava 18.09.2018 – Variabilný symbol: 18092018

Platbu v hotovosti treba uviesť do po poznámky pri objednávaní kurzu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii alebo zašleme poštou.

Poznámka k cene

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Chabalová
+421 2/654 563 61
proeko@proeko.sk

Hodnotenie
Organizátor