Detail kurzu

Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava (50 hod.)

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Prehĺbiť teoretické a praktické vedomosti v oblasti projektovania požiarnej ochrany. Kvalifikované posudzovanie požiarneho rizika, požiarnej bezpečnosti stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Obsah kurzu

 • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
 • zákon, vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom činnosti
 • základy procesov horenia a hasenia
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

  požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a

  kontrole technických a technologických zariadení

 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
 • praktická časť – riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti

Cieľová skupina

Špecialisti požiarnej ochrany s potrebou preškolenia po piatich rokoch a obnovenia odbornej spôsobilosti v danej oblasti.ÚVS vykonáva odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia Ministerstva vnútra SR – prezídia hasičského a záchranného zboru.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní potrebné k overeniu odbornej spôsobilosti Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora,študijný materiál

Hodnotenie
Organizátor