Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250/2007 Z.z., z.č. 128/2002 Z.z. a zodpovednosť za výrobok podľa z.č. 294/1999 Z.z. v automobilovom priemysle.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je vysvetliť podstatu právnej regulácie automobilov a ich dielov v EU a SR so zameraním na zodpovednosť a to na úrovni sankcií za neplnenie záväzných verejnoprávnych požiadaviek (technické požiadavky na výrobky a všeobecná bezpečnosť výrobkov) a na úrovni sankcií v podobe náhrady škôd (zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou výrobku, zodpovednosť za súlad so zmluvou a záruka).

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle, ktorí chcú získať základné povedomie o regulácií v ich oblastiach činnosti, zvýšiť odbornú kvalifikáciu a správne pracovať s rôznymi typmi rizík v rámci svojej profesnej činnosti.

Obsahová náplň

 Vymedzenie podstaty technickej legislatívy.  Regulovaný výrobok.  Vysvetlenie základnej právnej terminológie a hierarchie právnych noriem v EÚ a SR, rola a postavenie technických noriem.  Právne požiadavky na výrobky v automotive v členských štátoch EU.  ZÁKON č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.  Základ regulácie, pojmy.  Stanovený obsah údajov v Prehlásení o zhode.  Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie.  ZÁKON č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a Nariadenie vlády č. 140/2009 z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o typovom schvalovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.  Technické požiadavky na výrobcov automobilov a ich dielov.  Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie.  ZÁKON č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebitela a Nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z., o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.  Legálne konštrukcie bezpečného výrobku, fakticky nebezpečný výrobok.  Kontrolné orgány – právomoci, lehoty a sankcie  ZÁKON č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.  Podstata zodpovednosti.  Liberačné dôvody.  Lehoty pre uplatnenie.  Minimalizácia rizík vyplyvajúcich zo zodpovednosti za výrobok.  Zodpovednosť za súlad so zmluvou.  Záruka

Termíny kurzov

02.06.2017
28.09.2017
06.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape