Detail kurzu

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ, 300 hod.

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu.

Obsah kurzu

Formy štúdia: víkendová (piatok od 16:00 hod do 19:00 hod. + sobota od 9:00 hod., cca. 14 víkendov).

Metódy výučby: prednáška, praktické cvičenia v CK, samostatná práca, inštruktážny autobusový zájazd do zahraničia, sprevádzanie v prírode, meste, autobuse, modelové situácie.

Forma ukončenia kurzu: ústna skúška + test (otázky z jednotlivých predmetov) a prezentácia itinerára.

Osvedčenie: po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia MŠVVaŠ SR a preukazy sprievodcov v cestovnom ruchu. K preukazu je potrebná 1 ks fotografia.

Učebný plán: metodika sprievodcovskej činnosti, technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu, dejiny kultúry a umenia, geografia cestovného ruchu, spoločensko – politické dianie atď.

V cene je zahrnutý poplatok za výlety – exkurzia do Viedne a vybrané mesto na Slovensku v rámci praktickej časti kurzu. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí.

300 vyuč. hod.

ABSOLVENT AKREDITOVANÉHO KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a jazyková skúška. Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. maturitu alebo osvedčenie na úrovni B1 z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si chcú otvoriť živnosť.

Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor