Detail kurzu

MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Absolventi nadobudnú vedomosti a kompetencie v medzinárodnom zasielateľstve v SR s aplikáciou na okolité štáty, resp. členské, ale i nečlenské štáty EÚ. Potrebné k profesii špeditér, dispečer, zasielateľ, transport koordinátor / disponent.

Obsah kurzu

Stručný program kurzu:

  • Funkcia a úloha zasielateľa v logistickom (resp. prepravnom) reťazci
  • Právne a záväzkové vzťahy zasielateľa
  • INCOTERMS 2010
  • Obsah činnosti zasielateľa
  • Všeobecné zasielateľské podmienky
  • Colná a daňová problematika v zasielateľstve a logistike
  • INTRASTAT
  • Dopravná politika, dovoz, vývoz, tranzit
  • Logistický informačný systém v doprave
  • Legislatíva súvisiaca so zasielateľstvom

Rozsah kurzu: 61 hod. (7 po sebe idúcich stretnutí - 5 pracovných dní + 2 pracovné dni)

Záver kurzu: písomný test

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú zamestnať alebo sú zamestnaný u obchodných subjektoch, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky, vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia, prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia atď.

Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC). Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).

Požadované vstupné vzdelanie: stredoškolské

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Hodnotenie
Organizátor